รายการ ไฟล์เอกสาร
» ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดคุณลักษณะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[16 ม.ค. 2561]
» ยกเลิกโครงการประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[11 ม.ค. 2561]
» ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดคุณลักษณะ
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2561]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยรังสิต-นครนายก ๔๕ (ซอยแยกย่อยส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบประเมินราคางานก่อสร้าง
แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2561]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล.ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๐ ซอย ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบประเมินราคางานก่อสร้าง
แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2561]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายนํ้า คสล. ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๑๐ ซอย ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบประเมินราคางานก่อสร้าง
แบบแปลนและรายการประกอบแบบ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2561]
» ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะ
การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 ม.ค. 2561]
» ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ดาวน์โหลดเอกสาร
[04 ม.ค. 2561]
รายการ ไฟล์เอกสาร