รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
[11 ส.ค. 2561]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งกันสาดอาคารเรียน ๕ ชั้น โรงเรียนดวงกมล ดาวน์โหลดเอกสาร
[06 ส.ค. 2561]
» จ้างที่ปรึกษาวางปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองท่าโขลง-คลองหลวง-รังสิต จังหวัดปทุมธานี (ปรับปรุงครั้งที่ ๒) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
Terms of Reference (TOR)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร
[06 ส.ค. 2561]
รายการ ไฟล์เอกสาร