รายการ ไฟล์เอกสาร
» ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบสะพาน คสล. ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ตามแนวผังเมือง สาย ข.๘ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
[14 พ.ย. 2562]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล .ซอยรังสิต-นครนายก ๒๖ (ช่วงท้ายซอย) ข้างโลตัสด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตาราง ปปช.
แบบแปลน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[13 พ.ย. 2562]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรังสิต-นครนายก ๑๐ (ยกระดับผิวจราจรเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตาราง ปปช.
แบบแปลน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[13 พ.ย. 2562]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยรังสิต-ปทุมธานี ๘ (หมู่บ้านแก้วกาญจน์ ซอย ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตาราง ปปช.
แบบแปลน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[13 พ.ย. 2562]
» ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโคมไฟฟ้าถนน จำนวน ๕๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตาราง ปปช.
รายละเอียดแนบท้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
[13 พ.ย. 2562]
» จ้างออกแบบงานภูมิทัศน์บริเวณที่ดินเทศบาลนครรังสิต ซอยรังสิต-นครนายก 30 (ซอยโรงสี) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ตาราง ปปช.
ดาวน์โหลดเอกสาร
[11 พ.ย. 2562]
รายการ ไฟล์เอกสาร