รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือหลักสูตรท้องถิ่น กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น หนังสือประกอบบทเรียนระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด TOR
การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[19 มี.ค. 2562]
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ซอยรังสิต-นครนายก ๕๔ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แบบแปลนและรายการประกอบฯ
ราคากลาง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[04 มี.ค. 2562]
รายการ ไฟล์เอกสาร