รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วโรงเก็บพัสดุเทศบาลนครรังสิต ซอยรังสิต-นครนายก ๕๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
แบบแปลน
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[22 มิ.ย. 2561]
รายการ ไฟล์เอกสาร