รายการ ไฟล์เอกสาร
» ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลนครรังสิต (หลังเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
รายละเอียดแนบท้าย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[16 ต.ค. 2561]
» ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 1,148 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
[10 ต.ค. 2561]
» ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟฟ้าถนน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ใบประมาณราคาก่อสร้าง
ดาวน์โหลดเอกสาร
[01 ต.ค. 2561]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเอกชนรักษาความปลอดภัยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
[01 ต.ค. 2561]
» ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
[01 ต.ค. 2561]
รายการ ไฟล์เอกสาร