รายการ ไฟล์เอกสาร
» จ้างออกแบบปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองรังสิตประยูรศักดิ์ (บริเวณทางเข้าหมู่บ้านชมฟ้า-วรางกูล) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ตาราง ปปช
แบบแปลน
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR)
เอกสารงานจ้างออกแบบโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
[05 มิ.ย. 2563]
» ประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
TOR
ตาราง ปปช
ตารางสอนครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2563
รายละเอียดแนบท้ายชั่วโมงสอน (ระดับก่อนวัย)
ดาวน์โหลดเอกสาร
[02 มิ.ย. 2563]
รายการ ไฟล์เอกสาร