การเงินการคลัง
• วิธีการงบประมาณ
» พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
» มท 0808.4/ว1575 ลว 21 มี.ค. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
» มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
» ที่ มท.0808.2/ว2989 ลว 31 พ.ค. 2560 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561
» มท 0808.2/ว2369 ลว 3 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบัญชีการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
» หนังสือ มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
» มท 0808.2/ว3523 ลว 20 มิ.ย. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
» หนังสือ มท 0808.2/ ว 2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด 

ข้อกฎหมาย วิธีงบประมาณ อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณที่มีกิจกรรมสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
» การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของอปท. 
» การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองของอปท. 
» การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองของอปท.

• การเบิก การจ่ายเงิน

» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.2562
» การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำะค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
» แบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
» ที่ มท.0808.2/ว1138 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 เรื่องการชำระค่าไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อกฎหมาย การเบิก จ่ายเงิน อปท. [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» การจัดเก็บ และดูแลเอกสารทางการเงินของอปท. 
» ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบการเงิน การบัญชี และการพัสดุอปท. 
» ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย ค่าของสมนาคุณในการดูงาน 
» ซักซ้อมแนวทางการรับเงินและการบันทึกบัญชีของอปท. 
» การจ่ายเงินโดยวิธีผ่านธนาคารของอปท. 

• เงินสะสม

» หนังสือสั่งการ ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
» หนังสือ มท 0808.2/ ว 1438 ลว 10 มี.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อกฎหมายการจ่ายเงินสะสม อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

 

 » ซักซ้อมความเข้าใจการคำนวณเงินสะสมร้อยละ 10 ของเงินสะสมประจำปีงบประมาณ

• เงินอุดหนุน

» หนังสือ มท 0815.3/ว1617 ลว 24 มี.ค. 2560 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบลงทุน) และการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559  

ข้อกฎหมายเงินอุดหนุน อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
» ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีอปท.ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ 
» ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์ 

• การฝึกอบรม

» มท 0810.5/ว760 ลว 10 เมย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมือในการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
» หนังสือ มท 0808.2/ ว 2089 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การจัดฝึกอบรม สัมมนา และการศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อกฎหมายการฝึกอบรม อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

 

• เดินทางไปราชการ

» การกำหนดเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
» มท 0808.2/ว 1797 ลว 2 เม.ย. 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและเข้ารับการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
» มท 0808.2/ว2709 ลว 19 พ.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายสูญหาย 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 
» หนังสือ มท 0808.2/ ว 741 ลว 11 เม.ย. 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือการใช้สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ในการเดินทางไปราชการภายในประเทศ 

ข้อกฎหมาย การเดินทางไปราชการ อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

 

• ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

» ระเบียบ มท ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 

ข้อกฎหมายค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» ขั้นตอนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระเบียบปี 50 

• ค่าเช่าบ้าน

  ¬ ระเบียบ

    » ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    » ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
    » ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
    » ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2551
    » ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

  ¬ หลักเกณฑ์

    » หนังสือ มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    » หนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    » หนังสือ มท 0803.2/ว3903 ลว 3 ธ.ค. 2553 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านสำหรับกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
    » หนังสือ มท 0808.2ว/954 ลว 21 มี.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักของ อปท.
    » หนังสือ มท 0808.2/ว 296 ลว 25 ม.ค.2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (หนังสือฉบับนี้ยกเลิกแล้ว โดยหนังสือ มท 0808.2/ว5862 ลว 12 ต.ค. 2559)

  ¬ หนังสือสั่งการ

    » หนังสือ มท 0808.2/ว0679 ลว 6 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    » หนังสือ มท 0808.2/ว0091 ลว 7 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    » หนังสือ มท 0808.2/ว2579 ลว 26 พ.ย. 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    » หนังสือ มท 0808.2ว/3360 ลว 7 ต.ค. 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง
    » หนังสือ มท 0808.2ว/2744 ลว 16 ส.ค. 2547 เรื่อง สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านตามคำร้องขอของตนเอง

  ¬ เอกสาร/คู่มือ

    » สรุปหลักเกณฑ์ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการและบำเหน็จบำนาญ (มิถุนายน 2551 โดย สำนักงานศาลปกครอง)

  ¬ ข้อบกพร่อง

    » ข้อบกพร่องค่าเช่าบ้าน อปท.
 

• ค่ารักษาพยาบาล

» คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2559
» ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขฯ ค่าทำฟันเทียมฯ
» พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553
» หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ
» หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง 
» ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
» การรักษาพยาบาลในการฟอกเลือดกรณีไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม 
» อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
» การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
» อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลฯ 
» การเป็นผู้ไม่มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลตามพรก.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล 
» ซ้อมความเข้าใจการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวาย 
» การยื่นแบบหนังสือรับรองการมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล ประเภทผู้ป่วยนอก 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557
» ซักซ้อมการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
» ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
» หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีการทางแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

• การจัดงาน

» การจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย หรือจัดกิจกรรมเป็นพระบรมราชานุสรณ์หรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ข้อกฎหมายการจัดงาน อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

• จ้างเหมาบริการ

ข้อกฎหมายการจ้างเหมาบริการ [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

• การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ

» หนังสือสั่งการ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)

ข้อกฎหมายการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

 

• การเบิกจ่ายเงิน อปพร.

» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงนิ และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
» [พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550]
» ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

ข้อกฎหมายการเบิกจ่าย อปพร. [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

 » การเบิกจ่ายวัสดุเครื่องแต่งกายชุดฝึก อปพร.

• การจัดการแข่งขันกีฬา

ข้อกฎหมาย การจัดแข่งขันกีฬา [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

• เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

ข้อกฎหมายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ(โบนัส) [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

• E-Book  [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

• อื่นๆ [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
» ที่ มท 0810.5/ว1133 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 2560 เรื่องขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้วัสดุที่ปลอดแร่ใยหิน
» มท 0808.4/ว5063 ลว 16 ธ.ค. 2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจฯ กรณีการจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดเดือนรอมฎอน 
» มท 0816.2/ว2620 ลว 15 พ.ค. 2560 เรื่อง การตรวจสอบด้านการเงินการคลัง การพัสดุ และการบัญชีของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
» มท 0810.5/ว950 ลว 8 พ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินการปรับปรุงตลาดเพิ่มเติม จากมาตรฐานตลาด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
» มท 0810.5/ว927 ลว 4 พ.ค. 2560 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
» มท 0808.2/ว914 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การวางอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 
» มท 0810.5/ว814 ลว 20 เม.ย. 2560 เรื่อง ขอความร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่นำสัตว์เข้าฆ่าที่โรงฆ่าสัตว์ 

• แบบฟอร์มต่างๆ

   ---

การพัสดุ

» กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
» แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสอบราคา
» ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง
» ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
» ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
» ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
» การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ (แบบอุธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง)
» การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ
» ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
» ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
» กฏกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
» กฏกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560
» แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
» กค (กวจ)0405.2/ว179 ลว 9 เม.ย. 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ
» กค 0405.3/ว132 ลว 14 มี.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
» กค (กวจ)0405.2/ว119 ลว 7 มี.ค. 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ
» ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
» หนังสือ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ ว 418 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
» หนังสือ ที่ กค 0405.2/ ว 453 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว
» หนังสือ ที่ กค (กนบ) 0405.2/ ว 410 เรื่อง กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีสอบราคา
» check list การจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
» ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฎิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP)
» ด่วนที่สุด ที่ มท. 0809.4/ว1746 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง ซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
» ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
» กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
» กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐
» กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐
» กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
» กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐
» กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560
» กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
» ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 104/2557
» หนังสือ มท 0808.2/ ว 2307 ลว 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง การตรวจสอบหนังสือค้ำประกันสัญญา
» มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
» มท 0806.2/ว909 ลว 2 พ.ค. 2560 เรื่อง การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

• ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

» บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2562

• มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

• ราคางานต่อหน่วย

• เกณฑ์ราคามาตรฐานจัดหาคอมพิวเตอร์

» เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2563

• ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยราคากลางทางราชการ

• พัสดุ

» แนวทางปฏิบัติในการซื้อวัตถุออกกฤทธิ์
» รายชื่อสถาบันเกษตรกรสวนยาง
» ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้าง
» การใช้ที่ราชพัสดุ

ข้อกฎหมายการพัสดุ อปท. [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» การยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
» การเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 
» หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในเสนอราคา 
» คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
» การสอบทานการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของอปท. 
» ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2549 
» หลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ 
» ซักซ้อมการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ 
» การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
» รองนายกอบต.ที่มาจาการแต่งตั้งไม่สามารถเป็นกรรมการตรวจการจ้างได้ 
» ยกเลิกมติครม.เกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศฯ 
» ซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อปท. 
» ข้อหารือการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา 
» ซักซ้อมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
» การจัดซื้อจัดจ้างของอบจ.และเทศบาล 
» หารือเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทรลเลอร์ของอปท. 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท.ฉบับที่ 3 2549 ยกเลิกระเบียบฯ 
» การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ 
» หารือมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในเสนอราคา 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของอบต. พ.ศ. 2538 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 แก้คำผิด 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2547 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ อบต.ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535 แก้ไขถึง 7 พ.ศ. 2545 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2547 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอบต. พ.ศ. 2538 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอบต. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอบต.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอบต.ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2547 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของอปท. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549
» ที่ มท 0407 / ว.791 ลว 6 มิ.ย.29 เรื่อง การควบคุมพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
» ที่ มท 0808.2 / ว1994 ลว 30 ก.ย.53 เรื่อง การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535
» ที่ มท 0808.2 / ว 690 ลว 7 มี.ค.48 เรื่อง ซักซ้อมการจัดซื้อและจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
» ที่ มท 0808.2 / ว3794 ลว 17 พ.ย.52 เรื่อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาดของ อปท.
» ประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การจัดหาพัสดุ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
» ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

• การใช้รถยนต์

» แนวทางปฏิบัติการใช้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น การซ่อมบำรุง

ข้อกฎหมายการใช้และรักษารถยนต์ อปท [ที่มาจาก: ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ท้องถิ่นไทย]

» การมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของอปท. พ.ศ. 2548 

• อื่นๆ

» จุดความรับผิดชอบในการเสียภาษี
» การตีความนิยามคำว่า ผู้มีประโยชน์ร่วมกัน
» ที่ ปท 0023.5/ว 488 ลว. 22 พ.ค. 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง
» แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)
» หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา
» คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
» คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
» คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกสำหรับหน่วยงานภาครัฐ

   ---

• แบบฟอร์มต่างๆ

   ---

รายได้

» ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.....

• ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

» พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕
» พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช ๒๔๗๕
» พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๘๕
» พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔
» พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๓
» พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 (ปัจจุบัน)
» พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕
» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ [กำหนดวงเงิน หลักเกณฑ์ วิธีการในการผ่อนชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน]
» หนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0307/ว2393 ลงวันที่ 10 กันยายน 2536 เรื่องซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
 อัตราค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน และตารางเปรียบเทียบค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ย/ตารางเมตร เทศบาลนครรังสิต
» หนังสือที่ มท 0808.3/9251  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2547 เรื่องหารือการคืนเงินเพิ่มภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
» หนังสือที่ มท 0808.3/196  ลงวันที่ 19 มกราคม 2556 เรื่องโครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
» โครงการความร่วมมือการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย 
» หนังสือที่ มท 0808.3/ว1318  ลงวันที่ 25 เมษายน 2550 เรื่องซักซ้อมแนวทางการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร 
» รายชื่อ อปท.ที่เข้าฝึกอบรมโครงการการชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร
» การชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร (แบบใบเสร็จรับเงิน) 
» ขอหารือกรณีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ
    ที่ ปท 53602/3546 ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประเภท ตู้โทรศัพท์สาธารณะ
   ที่ มท 0808.3/12377 หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ
   ที่ ปท 0037.4/14455 หารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินประเภทตู้โทรศัพท์สาธารณะ
   ที่ อส 0024.4/305 แจ้งผลคดี
» ที่ มท 0808.3/ว 1113 ขออนุมัติใช้แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายที่พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

• ภาษีบำรุงท้องที่

» พระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘
» หนังสือที่ มท 0309/57040  ลงวันที่ 28 กันยายน 2514 เรื่องการใช้ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภบท.11) 
» หนังสือที่ มท 0309/ว 230  ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2509 เรื่องกำหนดชำระภาษีบำรุงท้องที่
» หนังสือที่ มท 0309/6321  ลงวันที่ 20 มกราคม 2520 เรื่องหารือการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ

• ภาษีป้าย

» พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
» พระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
» พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ (ปัจจุบัน)
» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่]
» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐
» กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ [ปรับปรุงขนาดพื้นที่ของป้ายที่ไม่ต้องเสียภาษี]
» หนังสือที่ มท 0808.3/1074  ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องหารือการจัดเก็บภาษีป้ายสำหรับสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง 
» หนังสือที่ มท 0808.3/5860  ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 เรื่องขอหารือการประเมินภาษีป้าย 
» หนังสือที่ มท 0808.3/ว 353  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548 เรื่องหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีป้ายไตรวิชั่น 

• ทะเบียนพาณิชย์

» พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
» คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
» ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์ใหม่
» ตัวอย่างการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
» ตัวอย่างการจดทะเบียนเลิกพาณิชยกิจ
» สถานที่จดทะเบียน
» ค่าธรรมเนียม

[ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า]

• อื่นๆ

» [พระราชกฤษฎีกา] ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561
» พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
» เทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2552 
» เทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552 
» เทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2552 
» เทศบัญญัติเทศบาลเมืองรังสิต เรื่อง สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2552 
» เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556 
» เทศบัญญัติเทศบาลนครรังสิต เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
» ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
» ที่ อน 0037.4/ว 1940 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

• แบบฟอร์มต่างๆ

   ---

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

ลำดับที่ เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อหนังสือ
1.     ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษี ปรับปรุงล่าสุด
2. มท 0808.3/ว2180 20/10/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559
3. มท 0808.3/ว2179 20/10/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2559
4. มท 0808.3/ว2084 11/10/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2559
5. มท 0808.3/ว2083 11/10/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2559
6. มท 0808.3/ว2052 07/10/2559 ขอส่งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ 2553-2559  [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
7. มท 0808.3/ว2054 07/10/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2559
8. มท 0808.3/ว2053 07/10/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2559
9. มท 0808.3/ว1955 28/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2559
10. มท 0808.3/ว1954 28/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2559
11. มท 0808.3/ว1929 23/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559
12. มท 0808.3/ว1928 23/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559
13. มท 0808.3/ว1927 23/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2559
14. มท 0808.3/ว1819 22/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
15. มท 0808.3/ว1818 22/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559
16. มท 0808.3/ว1803 06/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559
17. มท 0808.3/ว1802 06/09/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 22 ประจำปี 2559
18. มท 0808.3/ว1676 26/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559
19. มท 0808.3/ว1675 26/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 21 ประจำปี 2559
20. มท 0808.3/ว1626 19/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559
21. มท 0808.3/ว1625 19/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559
22. มท 0808.3/ว1565 15/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
23. มท 0808.3/ว1564 15/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559
24. มท 0808.3/ว1538 09/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
25. มท 0808.3/ว1537 09/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
26. มท 0808.3/10171 09/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
27. มท 0808.3/10170 09/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
28. มท 0808.3/10169 09/08/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 18 ประจำปี 2559
29. มท 0808.3/ว1450 26/07/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
30. มท 0808.3/ว1451 26/07/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
31. มท 0808.3/9637 26/07/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
32. มท 0808.3/9638 26/07/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
33. มท 0808.3/9639 26/07/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559
34. มท 0808.3/ว1404 15/07/2559 ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559

   » ดาวน์โหลดโปรแกรมแผนที่ภาษี ปรับปรุงล่าสุด

   » ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ.2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2559

   » แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559[รายชื่อรุ่น3-8]

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559

   » แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยืสินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1-4

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 5/2559

   » การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559

   » ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)

   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐

   » การแต่งตั้งศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

   » การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

     [สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ เทศบาล] / [สรุปผลการจัดทำแผนที่ภาษีฯ อบต.]

   » การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

   » การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมวิทยากรโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

   » สำรวจข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)

   » การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี

   » ติดตามผลการซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » เร่งรัดและติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000 และ LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

    [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] , [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] , [สิ่งที่ส่งมาด้วย3]

   » การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ข่าวสถ. เรื่อง สถ. จัดอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ และโปรแกรมประยุกต์ระบบทางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้แก่ อปท.

   » การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (มท ๐๘๐๘.๓/ว๕๖๒)

   » ติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๒๕๐๗)

   » ขั้นตอนการขอใช้โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ของ อปท. (มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๐๘)

   » ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๓๐๒)

    [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐] , [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX GIS]

   » แนวทางการนำแผนที่ภาษีอละทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ (มท 0808.3/ว330)

   » โปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000)(มท 0808.3/ว1417)

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ธุรการ

» แผนการเบิก - จ่ายวัสดุ สำนักการคลัง
» แผนการดูแล รักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ของสำนักการคลัง

   » ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

   » ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

   » หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0106/ว 2019 คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ และตัวอย่างการพิมพ์

   » คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

   » ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์

   » หนังสือภายนอก   [ตัวอย่าง]

    ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายนอก   [template สำหรับ MS Word]

    ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายนอก   [template สำหรับ Open Office Writer]

   » หนังสือภายใน   [ตัวอย่าง]

    ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายใน   [template สำหรับ MS Word]

    ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือภายใน   [template สำหรับ Open Office Writer]

   » หนังสือประทับตรา   [ตัวอย่าง]

    ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือประทับตรา   [template สำหรับ MS Word]

    ดาวน์โหลด ต้นแบบหนังสือประทับตรา   [template สำหรับ Open Office Writer]

   » คู่มือการติดตั้งและใช้งาน template สำหรับ MS Word

ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

   » ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

   » ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

   » ข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554

   » ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ว่าด้วยหุ้น

ที่มา: สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด

ตรวจสอบภายใน

   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545

   » ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ.2546

การจัดทำงบประมาณประจำปี

» ด่วนที่สุด ที่มท 0809.4/ว 1746 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่องการซักซ้อมการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
» มท 0808.2/ว1248 ลว 27 มิ.ย. 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

ด้านงบประมาณ

   » หนังสือ มท 0808.2/ว1555 ลว 22 มี.ค. 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

   » หนังสือ มท 0808.2/ ว 2087 ลว 12 เม.ย. 2559 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด

   » ที่ มท 0808.2/ว 3456 ลว. 19 มิ.ย 58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลว. 9 มิ.ย. 58 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ มท 0808.4/ว 1515 ลว. 14 ก.ค. 51 เรื่อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ มท 0808.2/ว 74 ลว. 8 ม.ค 53 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ มท 0891.3/ว 1501 ลว. 15 ก.ค. 58 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข

   » ที่ มท 0893.3/ว 3149 ลว. 5 มิ.ย. 58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   » ที่ มท 0809.4/ว 1191 ลว. 12 มิ.ย. 58 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

   » ที่ มท 0893.4/ว 1280 ลว. 23 มิ.ย. 58 เรื่อง สนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ [ไฟล์แนบ]

   » ที่ มท 0893.2/ว. 801 ลว. 11 มี.ค. 51 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

   » ที่ มท 0893.4/ว 276 ลว. 21 ม.ค. 54 เรื่อง ข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน

   » ที่ มท 0809.4/ว 1467 ลว. 10 ก.ค. 58 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

   » .ที่ มท 0893.4/ว 1491 ลว. 14 ก.ค. 58 เรื่อง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

   » ที่ มท 0891.3/ว 1381 ลว. 2 ก.ค. 58 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

   » ที่ มท 0891.2/ว 3314 ลว. 6 ต.ค. 57 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

   » ที่ มท 0891.2/ว 76 ลว. 13 ม.ค. 58 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว

   » ที่ กค 0422.3/ว 80 ลว. 8 เม.ย. 57 เรื่อง การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

   » ที่ กค 0422.3/ว 21 ลว. 13 ก.พ. 57 เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

   » ที่ มท 0808.2/ว 4224 ลว. 10 ต.ค. 54 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

   » ที่ มท 0808.2/ว 3358 ลว. 29 ต.ค. 53 เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง

   » ที่ ภก 0037.3/ว 2636 ลว. 29 ต.ค. 53 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ มท 0891/ว 2502 ลว. 20 ส.ค. 53 เรื่อง แนวทางสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ นร 0506/ว 11251 ลว. 5 ก.ค. 53 เรื่อง แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน

   » ที่ พม 5310/ว 13831 ลว. 10 มิ.ย. 53 เรื่อง แนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบงบประมาณแก่กองทุนสวัสดิการชุมชน

   » ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลว. 22 มิ.ย. 52 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์และรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   » ที่ มท 0890.3/ว 2271 ลว. 23 พ.ย. 52 เรื่อง การปรับฐานคำนวณสิทธิการใช้ไฟฟ้าสาธารณะของเทศบาล

   » ที่ มท 0808.5/ว 33 ว 34 ลว. 29 ส.ค. 56 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

   » ที่ มท 0808.5/ว 896 ลว. 29 มี.ค. 56 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นและบำเหน็จลูกจ้างประจำ

   » กระทรวงเทคโนโลยีฯ ณ วันที่ 18 ก.พ. 58 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2558

   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

ด้านการศึกษา

   » ที่ มท 0893.2/ว 1918 ลว. 16 มิ.ย. 52 เรื่อง แนวทางปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2551

   » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนำรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551

   

รวมลิงค์ เอกสาร หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

   1. ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่าย 2561

   2. ระเบียบการอุดหนุน พ.ศ.2559 ว 3616 ลว 24 มิย.59

   3. การตั้งงบประมาณอุดหนุนวัด ว 1791 ลว 3 เมย.60

   4. มาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560

   5. มาตรฐานคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 21 เมย.2560

   6. แนวทางการพิจารณาสิ่งของเป็นวัสดุและครภัณฑ์ ว 1248 ลว 27 มิย.2559

   7. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ว 1555 ลว 22 มีค.2560

   8. ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ว 138 ลว 30 ธค.2558

   

หนังสือราชการ สถ.

» หนังสือราชการ สถ.  จากเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [www.dla.go.th] 

อื่นๆ

» มท 0809.2/ว30 ลว 16 พ.ค. 2560 เรื่อง การโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็น 
» มท 0808.2/ว2552 ลว 11 พ.ค. 2560 เรื่อง การป้องกันและป้องปรามมิให้มีการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย