ตรวจสอบ/พิมพ์แบบลงทะเบียน

#โปรดอ่านคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน.
#เฉพาะผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลนครรังสิตเท่านั้น.
#ลงทะเบียนในระบบออนไลน์เสร็จแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์ม(.pdf) ยื่นพร้อมเอกสารประกอบ ตามจุดที่กำหนดในแต่ละชุมชน.
RANGSIT
Get Pdf here...