Top

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

        (1) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

        (2) ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

        (3) สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารอื่นๆ ซึ่งเจ้าของบัญชีธนาคารเป็นชื่อเดียวกันกับผู้ลงทะเบียน พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ฉบับ และปรับปรุงบัญชีเงินฝากให้เป็นปัจจุบัน (ทั้งนี้หากเป็นบัญชีธนาคารอื่นที่มิใช่ธนาคารกรุงไทย ผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องยินยอมถูกหักค่าธรรมเนียมการโอนตามอัตราที่ธนาคารนั้นๆ กำหนด)

        (4) เอกสารการประกอบการได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาทิ ภาพถ่ายสถานประกอบกิจการ คำรับรองจากนายจ้างหรือเอกสารยืนยันว่าสถานประกอบการหยุดประกอบกิจการจริง หนังสือเลิกจ้าง พักงาน หรือลดค่าจ้าง เป็นต้น พร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด