Top

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์

        คุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับบุคคลที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

        1. มีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป นับจนถึงวันสุดท้ายของการลงทะเบียน (เกิดก่อนวันที่ 9 พฤษภาคม 2545)

        2. ผู้มาลงทะเบียนต้องไม่เป็นนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับเงินเดือนประจำ

        3. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครรังสิตก่อนวันที่ 18 มีนาคม 2563

        4. ผู้มาลงทะเบียนเป็นแรงงาน ลูกจ้าง หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

        5. ผู้มาลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดปทุมธานี หรือตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

        5.1 เป็นผู้ประกอบกิจการ และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคทำให้ต้องหยุดการประกอบกิจการ หรือไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ส่งผลให้ขาดรายได้ หรือรายได้จากการประกอบอาชีพลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

        5.2 เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน หรือลดเวลาทำงาน ทำให้ไม่ได้รับค่าจ้าง หรือได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ในการดำรงชีพ

        5.3 เป็นครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนมีภาวะยากลำบากในการดำรงชีพ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือมาตรการเร่งด่วนต่างๆ

        6. ได้รับ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครอบครัว

        7. กรณีที่มีเหตุจำเป็นที่คณะกรรมการจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในการพิจารณาให้ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งกรณีนั้น มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลนครรังสิต

        8. โดยสามารถลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ขอรับแบบลงทะเบียนได้ที่นายกเทศมนตรีนครรังสิต คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา เลขานุการ สมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต คณะกรรมการชุมชน ชมรมจิตอาสาพัฒนาสุขภาพชุมชนนครรังสิต (จพสช.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครรังสิต หรือดาวน์โหลดแบบลงทะเบียน และกรอกข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือฯ ส่งได้ที่จุดรับลงทะเบียน หรือกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.rangsit.org